17 آذر

  نامیدن یک نقص به عنوان یک نقص

  «وقتی مشاهده میکنیم نواقص ما چگونه در زندگی ما وجود دارند و آنها را میپذیریم، میتوانیم از آنها رهایی یابیم و زندگی جدید خود را ادامه دهیم.»- کتاب پایه NA

  گاهی اوقات آمادگی ما برای رفع شدن نواقص، بستگی دارد به اینکه آنها را چه بنامیم. اگر با تغییر نام نواقص خود باعث شویم کمتر “ناقص” به نظر برسند، ممکن است قادر به درک خسارتی که به وجود آوردهایم، نباشیم. اگر به نظر رسد آنها هیچ صدمهای ایجاد نمیکنند، چرا اصلاً از نیروی برتر بخواهیم آنها را برطرف نماید؟

  “جلب رضایت افراد” را به عنوان مثال در نظر بگیرید. آیا واقعاً آنقدر بد به نظر میرسد؟ جلب رضایت افراد صرفاً بدین معناست که با افراد با مهربانی رفتار کنیم، درست است؟ نه کاملاً. اگر با صراحت بگوییم، این امر بدین معناست که فریبکار و متقلب باشیم. در واقع، درباره احساسات، باورها، نیازهای خود دروغ میگوییم و سعی میکنیم با چربزبانی رضایت دیگران را نسبت به خواستههای خود به دست آوریم.

  یا شاید فکر میکنیم “خونسرد” هستیم. اما آیا “خونسردی” به معنای نادیده گرفتن کارهای خانه، اجتناب از رویارویی با مسائل و عادت کردن به یک زندگی یکنواخت و راحت است؟ اگر این طور باشد، نام آن “تنبلی” یا “مصامحه” یا “ترس” است.

  بسیاری از ما در تشخیص نواقص شخصیتی خود مشکل داریم. اگر این طور است، میتوانیم با راهنما یا دوستان NA صحبت کنیم. رفتار خود را به طور واضح و صادقانه برای آنها شرح میدهیم و برای شناسایی نواقص خود از آنها کمک میخواهیم. با گذشت زمان، به تدریج بهتر قادر به تشخیص نواقص شخصیتی خود میشویم و از آنها با اسم واقعیشان نام میبریم.

  فقط برای امروز: از نواقص خود با اسم واقعیشان نام میبرم. اگر در انجام این کار مشکل دارم، از راهنمای خود کمک میگیرم.