13 آبان

  ابراز و دریافت عشق

  «…ابراز عشق میکنیم، زیرا این عشق به رایگان به ما بخشیده شده است. وقتی نحوه ابراز عشق را یاد میگیریم، مرزهای جدیدی به روی ما باز میشود. عشق میتواند جریان انرژی زندگی از فردی به فرد دیگر باشد.»- کتاب پایه NA

  ابراز و دریافت عشق، اساس زندگی است. این امر وجه مشترکی همگانی است که ما را با اطرافیان خود مرتبط میسازد. اعتیاد ما را از این ارتباط محروم کرد و ما را در خود محبوس نگاه داشت.

  عشقی که در برنامه NA پیدا میکنیم، دنیا را دوباره به روی ما میگشاید. قفس اعتیاد را که زمانی در آن محبوس بودیم، باز میکند. از طریق دریافت عشق از اعضای NA شاید برای اولین بار متوجه شویم عشق چیست و چه کار میتواند انجام دهد. از اعضای انجمن میشنویم که درباره مشارکت کردن عشق صحبت میکنند و استحکامی را که این امر به زندگی آنها میبخشد، احساس میکنیم.

  کم کم میپنداریم اگر ابراز و دریافت عشق معنای زیادی برای دیگران دارد، میتواند به زندگی ما نیز معنا دهد. احساس میکنیم در آستانه کشف بزرگی هستیم، اما با این وجود، احساس میکنیم اگر عشق خود را در میان نگذاریم، معنای عشق را کاملاً درک نمیکنیم. این کار را امتحان میکنیم و ارتباط گمشده میان خود و دنیا را کشف میکنیم.

  امروز، متوجه میشویم آنچه آنها میگفتند، درست بود: «ما فقط با مشارکت کردن آنچه كه داریم می‌توانیم آن را حفظ كنیم.»

  فقط برای امروز: زندگی مرز جدیدی برای من است و وسیلهای که برای جستجوی آن استفاده میکنم، عشق است. عشقی را که دریافت کرده به رایگان ابراز میکنم.