12 آبان

  صرف نظر از آنچه اتفاق میافتد

  «سرانجام باید بر روی پاهای خود بایستیم و با زندگی آن طور که هست، روبرو شویم، پس چرا از ابتدا این کار را انجام ندهیم؟»- کتاب پایه NA

  برخی از ما احساس میکنیم باید به تازهواردها بگوییم در حالی که قبلاً همه چیز وحشتناک بوده، اکنون در دوران بهبودی همه چیز شگفتانگیز است و بدین طریق از آنها محافظت کنیم. شاید احساس میکنیم اگر از درد یا سختی، ازدواج ناموفق، مورد سرقت قرار گرفتن و از این قبیل مسائل صحبت کنیم، با ایجاد ترس این افراد را از خود دور میکنیم. با نیتی صادقانه و خیرخواهانه برای رساندن پیام، میخواهیم فقط درباره چیزهایی که در زندگی ما به خوبی پیش میرود، با اشتیاق صحبت کنیم.

  اما اکثر تازهواردها حتی اگر فقط برای چند روز پاک مانده باشند، درباره صحت این مسئله دچار تردید میشوند. به احتمال زیاد، تجربه “زندگی آن طور که هست” برای تازهوارد متوسط، کمی پرتنشتر از چیزی است که فرد باتجربه متوسط هر روز با آن سر و کار دارد. اگر موفق شویم تازهواردی را متقاعد کنیم که همه چیز در بهبودی امیدبخش میشود، بهتر است این تازهوارد را از آمادگی خود برای پشتیبانی از او در مشکلات زندگی مطمئن سازیم.

  شاید صرفاً باید با او قطع نظر از شرایط زندگی در هر یک روزهای مورد نظر، درباره نحوه استفاده از منابع معتادان گمنام جهت پذیرفتن “زندگی آن طور که هست”، به طور واقعبینانه صحبت کنیم. بهبودی نیز مانند زندگی دارای بخشهای مساوی درد و خوشی است. مشارکت کردن هر دوی این شرایط با تازهوارد مهم است، چراکه او متوجه میشود که ما صرف نظر از آنچه اتفاق میافتد، پاک میمانیم.

  فقط برای امروز: با تازهواردهایی که با آنها صحبت میکنم، صداقت خواهم داشت و به اطلاع آنها میرسانم که صرف نظر از آنچه زندگی به همراه میآورد، به هیچ وجه مجبور به مصرف مجدد مواد نیستیم.