11 شهریور

  تحت هدایت نیروی برتر

  «تمرین روزانه برنامه دوازده قدمی ما را قادر میسازد از آنچه بودیم به افرادی تبدیل شویم که از سوی نیرویی برتر هدایت میشوند.»- کتاب پایه NA

  چه کسی بودهایم و به چه کسی تبدیل شدهایم؟ چند راه برای پاسخ دادن به این پرسش وجود دارد. یکی از این راهها بسیار ساده است: به عنوان معتادانی که اعتیادمان داشت ما را از بین میبرد به معتادان گمنام آمدیم . در NA از وسوسه مواد مخدر و اجبار به مصرف رهایی یافتهایم. زندگی ما تغییر کرده است.

  اما این فقط نمونه کوچکی از مشکلات بزرگتر و پنهان است. واقعاً چه کسی بودهایم؟ در گذشته، افرادی بودیم که از قدرت یا راهنمایی برخوردار نبودیم. احساس میکردیم هدف یا دلیلی برای زندگی نداریم. معنایی که زندگی ما برای ما داشت از معنایی که این زندگی برای خانوادهها، دوستان یا همسایگان ما داشت، فراتر نمیرفت.

  واقعاً به چه افرادی تبدیل میشویم؟ امروز، صرفاً معتادانی پاک نیستیم، بلکه افرادی هستیم که از احساس هدفمندی، اراده و نیرویی برتر از خود برخوردار هستیم. از طریق تمرین روزانه قدمهای دوزادهگانه شروع به درک این موضوع کردهایم که اعتیاد چگونه احساسات، انگیزهها و رفتار ما را منحرف کرده است. به تدریج نیروی مخرب بیماری ما با نیروی حیاتبخش نیروی برتر جایگزین شده است.

  بهبودی معنایی فراتر از پاک ماندن دارد و به معنای افزایش قدرت است. ما کارهایی فراتر از ترک عادتهای بد انجام دادهایم؛ به افراد جدیدی تبدیل میشویم که تحت هدایت نیرویی برتر هستیم.

  فقط برای امروز: راهنمایی مورد نیاز برای تبدیل شدن به فردی جدید در دسترس ماست. امروز، از بیهدفی گذشته خود دورتر شده و به نیروی برتر خود نزدیکتر میشوم.