10 شهریور

    ارزشهای واقعی

    «میتوانیم بر اساس اصول و آرمانهایی که در زندگی ما ارزش واقعی دارند، تصمیمات عاقلانه و از سر مهربانی بگیریم.»-کتاب پایهNA

    اعتیاد مجموعهای از ارزشهای خاص به ما داد، اصولی که در زندگی خود به کار بردیم. یکی از این ارزشها به ما میگفت: «تو من را هل دادی، بنایراین من ترا شدیدتر هل خواهم داد.» «مال من است» ارزش دیگری بود که بیماری ما به وجود آورد. «خب، باشه، شاید از اول برای من نبود، اما من آن را دوست داشتم، بنابراین آن را مال خودم کردم.» این ارزشها اصلاً شاید ارزش نبودند، بیشتر شبیه دلیلتراشی و بهانه بودند و مطمئناً به ما در گرفتن تصمیمات عاقلانه و دوستداشتنی کمک نکردند. در حقیقت، آنها در درجه اول ما را در قبری که خود ما از قبل برای خود کنده بودیم، مدفونتر ساختند.

    قدمهای دوازدهگانه میزان بسیار مؤثری از ارزشهای واقعی را در اختیار ما قرار میدهند، ارزشهایی که به ما در هماهنگ زندگی کردن با خود و اطرافیان کمک میکند. نه به خود، نه به خانواده یا جامعه خود بلکه به نیرویی برتر ایمان میورزیم و با این کار به قدر کافی اطمینان پیدا میکنیم که بتوانیم به جامعه، خانواده و حتی خود اعتماد کنیم. صداقت داشتن را میآموزیم و یاد میگیریم از انجام کارهایی که شاید بخواهیم آنها را پنهان کنیم، خودداری میکنیم. یاد میگیریم مسئولیت اعمال خود را بپذیریم. «مال من است» با روحیه ازخودگذشتگی جایگزین میشود. اینها ارزشهایی هستند که به ما کمک میکنند به افراد مسئولیتپذیر و مفیدی در زندگی اطراف خود تبدیل شویم. این ارزشها به جای اینکه ما را در اعماق قبر فروتر برند، ما را به عالم زندگی باز میگردانند.

    فقط برای امروز: به خاطر ارزشهایی که پیدا کردهام، سپاسگزارم. به این خاطر که این ارزشها مرا به عنوان عضو مسئولیتپذیر و مفید جامعه خود قادر به گرفتن تصمیمات عاقلانه و از سر مهربانی میکنند، شکرگزارم.