1 مهر

    رویارویی با شایعهپراکنی

    «بر اساس اصول بهبودی، سعی میکنیم درباره یکدیگر قضاوت نکنیم، از یکدیگر کلیشه نسازیم و به یکدیگر درس اخلاق ندهیم.».- کتاب پایه NA

    بگذارید با این مسئله روبرو شویم: در معتادان گمنام در گلخانهای زندگی میکنیم که دارای انواع و اقسام گل است. اعضای انجمن ما نسبت به همه افرادی که تا به حال شناختهایم، چیزهای بیشتری درباره زندگی شخصی ما میدانند. آنها میدانند ما اوقات خود را با چه کسانی سپری میکنیم، کجا کار میکنیم و چه قدمی را طی میکنیم، چند فرزند داریم و غیره. اعضای انجمن ما احتمالاً چیزهایی را که از آن مطلع نیستند، تصور میکنند.

    وقتی دیگران درباره ما شایعهپراکنی میکنند، شاید ناراحت باشیم. اما اگر از انجمن کنار بکشیم و برای دوری از شایعهپراکنی، منزوی شویم، خود را از عشق، دوستی و تجربه بینظیر بهبودی که اعضای انجمن باید ارائه دهند، محروم میکنیم. راه بهتر برای رویارویی با شایعهپراکنی این است که صرفاً خود و مسائل را همان طور که هستند بپذیریم و بر اساس اصول زندگی کنیم. هر چه از برنامه شخصی خود، تصمیمات خود و دریافت راهنمایی از سوی نیروی برتر مطمئنتر میشویم، عقاید دیگران کمتر موجب نگرانی ما میشوند.

    فقط برای امروز: متعهد به شرکت فعال در انجمن NA هستم. عقاید دیگران تعهد من نسبت به بهبودی را تحت تأثیر قرار نمیدهد.