1 شهریور

  تصمیمگیری

  «قبل از اینکه پاک شویم، اکثر اعمال ما تحت فرمان اجبار بود. امروز، اسیر این نوع طرز فکر نیستیم.» – کتاب پایه NA

  زندگی مجموعهای از تصمیمات، اعمال و عواقب آنهاست. وقتی مصرف میکردیم، تصمیمات ما معمولاً تحت فرمان بیماری ما بود که منجر به اعمال خودنابودکننده و عواقب دردناک میشد. تصمیمگیری را به عنوان یک بازی تقلبی شناختیم که در آن تا کمترین حد ممکن باید بازی میکردیم.

  با این حساب، بسیاری از ما درباره تصمیمگیری در دوران بهبودی مشکلات عدیدهای داریم. به تدریج از طریق کارکرد قدمهای دوازدهگانه، در گرفتن تصمیمات سالم تجربه کسب میکنیم، تصمیماتی که منجر به نتایج مثبت میشود. در حالی که زمانی بیماری ما اراده و زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده بود، اکنون از نیروی برتر میخواهیم از ما مراقبت کند. ارزشها و اعمال خود را ارزیابی میکنیم، یافتههای خود را با کسی که به او اعتماد داریم در میان میگذاریم و از خداوند میخواهیم کمبودهای ما را برطرف نماید. در طی کارکرد قدمها از تأثیر بیماری خود رهایی مییابیم و اصول تصمیمگیری را که میتواند در همه امور ما را هدایت کند، یاد میگیریم.

  امروز، تصمیمات و عواقب آنها نباید تحت تأثیر بیماری ما قرار گیرد. ایمان ما، شهامت و راهنمایی لازم برای گرفتن تصمیمات خوب و قدرت لازم برای عمل کردن بر اساس آنها را به ما میدهد. نتیجه این نوع تصمیمگیری یک زندگی است که ارزش زندگی کردن را دارد.

  فقط برای امروز: از اصول قدمهای دوازدهگانه برای گرفتن تصمیمات سالم استفاده میکنم. از نیروی برتر خود قدرت لازم برای عمل کردن بر اساس این تصمیمات را میخواهم.