پاک شدن و پاک ماندن در سال جدید

پاک شدن و پاک ماندن در سال جدید

در سفر هوشیاری باید ذهن را آزاد گذاشت

  برای بسیاری از ما، پایان سال یا آغاز سالی جدید به معنای تجدید و تغییر است. خیلیهامان پیرو رسم تصمیمهای تازه برای سال تازه هستیم. تصمیم تازهی کسی که مشکل اعتیاد یا سوءمصرف مسئلهساز مواد دارد، میتواند ترک این عادت باشد که تأثیر منفی بر زندگیاش دارد.

  ترک عادت سخت است! عزم جزم کردن برای بیشتر ورزش کردن یا جا باز کردن برای دنبال یک سرگرمی قدیمی رفتن خودش به اندازهی کافی سخت است؛ از کسی که به یک جور مواد یا رفتار اعتیاد دارد، چطور میتوان انتظار داشت تغییری پایدار در خودش ایجاد کند؟ اصلاً از کجا باید شروع کند؟

  شکی نیست که ترک یک رفتار اعتیادگونه ممکن است و آغاز یک سال جدید میتواند زمان مناسبی برای این تغییر باشد. اگر هنوز تردید دارید، شاید بهتر باشد نگاهی واقعبینانه به خوبیها و بدیهای ترک اعتیاد بیندازید. کسی که اعتیاد ندارد، مشخص است که طرفدار ترک خواهد بود. اما افکار یک معتاد وقتی پای مواد یا رفتاری دردسرساز در میان باشد، واقعیت را تحریف میکند. برای کسی که نمیداند آیا باید تغییری در شیوهی زندگیاش به وجود آورد یا نه، گاهی روی کاغذ آوردن آسیبهای ناشی از یک عادت و همینطور دلیل ترک میتواند مفید باشد.

  پاک شدن در سال جدید
  آغاز سالی جدید به معنای تجدید و تغییر است؛ فرصتی مناسب برای ترک اعتیاد کسی که سوء‌مصرف الکل یا مواد مخدر دارد.

  برای تغییر یک عادت از کنترل خارجشده میتوان از دیگران کمک خواست. این قدم اول در مسیر هدایت معتاد به سمت تغییر مثبت پایدار بسیار مهم است.

  تمایل به ترک اعتیاد: عزم را جزم کردن

  راههای زیادی برای رسیدن به پاکی و هوشیاری وجود دارد. انتخاب مرکز ترک‌اعتیاد، مرکز مدیریت عقبنشینی/ سمزدایی، خانههای مخصوص معتادان در حال ترک یا یک گروه پشتیبان همه با هم میتواند از تحمل یک نفر خارج باشد. به همین خاطر کمک گرفتن از دیگران میتواند مفید واقع شود. حضور یک همراه در زمان تصمیمگیریها، میتواند آغاز مسیر را برای فرد معتاد آسانتر کند و از میزان استرس این تجربه بکاهد.

  مدیریت ترک اعتیاد

  به محض اینکه عزم خود را جزم کردید که مصرف الکل یا سایر مواد را کنار بگذارید، باید این را هم تشخیص دهید که آیا مدیریت ترک اعتیاد (به عنوان مثالسمزدایی با مصرف دارو) برایتان ضروری است یا نه. برای آنهایی که به الکل، خانوادهی مورفینها و قرصها و شربتهای آرامبخش و خوابآور اعتیاد دارند، این روش معمولاً کارساز خواهد بود. عبور از مرحلهی سمزدایی بدن از اینها دشوار است و حتی گاهی بسته به مدت زمان و کیفیت مادهی مورد استفاده میتواند مرگبار باشد. اگر فرد به یکی از این مواد اعتیاد داشته، نظر یک پزشک متخصص ضروری است.

  ترک اعتیاد
  با شرکت در جلسات معتادان گمنام و الکلی‌های گمنام و درمان‌های روان‌شناختی در کنار یکدیگر، احتمال موفقیت در ترک اعتیاد بیشتر می‌شود

  در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید

  آشنایی با مراحل ترک در مرکز ترک اعتیاد

  وسوسه مصرف بعد از ترک اعتیاد

  مراجعه به مرکز ترک اعتیاد

  خیلیها بعد از مرحلهی سمزدایی مراجعه به یکی از مراکز درمانی ترک اعتیاد را بهترین گزینه میدانند. خط مشی و ساختاری که در این گونه مراکز وجود دارد، میتواند برای فردی که به تازگی اعتیادش را ترک کرده، حیاتی باشد. بررسی مشکلات روحی و روانی، از سر گرفتن عادات، رفتار و برنامههای روزانهیمثبت میتواند تأثیر زیادی در رسیدن به پاکی و هوشیاری پایدار داشته باشد.

  در مرحلهی بعد نوبت انتخاب روشحفظ پاکی و هوشیاری است. برنامه‌های‌‌ دوازده قدمی مانند NA یا AA معروفترین برنامه‌‌ی حفظ سبک زندگی با هدف بهبودی است. اما به همه جواب نمیدهد.

  روش جدیدتری هست به نام برنامهی بهبودی اسمارت (SMART که در واقع مخفف این عبارت است: Self-Management and Recovery Training که یعنی آموزش بهبودی و مدیریت خود). جلسات برنامهی اسمارت که ریشه در رفتار درمانی شناختی دارد، در سرتاسر دنیا برگزار میشود. هر کسی که به چیزی اعتیاد دارند، از قمار و غذا گرفته تا مواد مخدر و الکل، میتواند در این برنامه شرکت کند. برای بسیاری رویکرد استدلالی و نه بر پایهی ایمانِ برنامهی اسمارت یکی از مهمترین دلایل جذابیتش است.

  انجمن اِی اِی
  انجمن الکلی های گمنام در کمک به معتادان الکل بسیار موفق بوده است

  این سه معروفترین سازمانهای حامی معتادان هستند، اما وجودشان در سبک زندگی متمرکز بر بهبودی ضروری نیست. چه بسیار روشهایی که برای حفظ بهبودی یک معتاد سابق وجود دارد. نکتهی مهم این است که هنگام بررسی گزینهها باید ذهن را باز گذاشت. اگر چیزی مفید یا بدردبخور به نظر آمد، باید به آن چنگ زد. و از آنچه مفید و بدردبخور نیست، چشمپوشی کرد.

  مراجعه به مرکز درمانی ترک اعتیاد یکی دیگر از تمرینهای کمک خواستن است. ورود به این مراکز یعنی یک تیم درمانی در کنار شمایی که تصمیم گرفتهاید زندگی تازهای را آغاز کنید، خواهد بود و همچنین یک سری آدم دیگر که مثل شما تصمیم گرفتهاند هوشیار زندگی کنند. در روابطی که در این دوره بین افراد شکل میگیرد، یک جور حمایتی وجود دارد که اغلب فراتر از مراقبتهای مرکز پیش میرود.

   برنامه الکلی‌های گمنام 

  سایت انجمن الکلی‌های گمنام

  مقصد و هدف نهایی

  بعد از مرحلهی سمزدایی، زندگی برای بسیاری بیمعنا و بیهدف میشود. برای خیلیها مثل بیرون آمدن از مه است، بی مقصد و بی امید. حتی آنهایی هم که بعد از ترک موفق میشوند دوباره خودشان را پیدا کنند و زندگی متعهدانه را از سر بگیرند، دچار این سرگشتگیها میشوند. این تجربه‌‌ برای همه منحصر بهفرد و شخصی است. شاید مواجهه با این افکار و احساسات عذابآور باشد، اما باید به آن توجه کرد، نه که نادیدهاش گرفت.

  این مرحله در مسیر تازهای که معتاد سابق آغاز میکند، در محکم کردن جای پایش، بسیار مهم است. اینجاست که مقصدش را مشخص میکند. اما مقصد هر چه باشد، در سفر هوشیاری باید ذهن را آزاد گذاشت. چرا که این سفر، سفر کشف و شهود است

  ترجمه و ویرایش: آزاده اتحاد

  منبع: Resolution: Getting and Staying Sober in 2020

  برچسب‌ها