سایت اعتیاد

موفقیت محققان ایرانی در کاهش ولع مصرف «شیشه» با تحریک مغزی

  محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران با تصویربرداری عملکردی از مغز 30 تن از مصرف کنندگان شیشه اثر تحریک مستقیم الکتریکی مغز در کاهش ولع مصرف مواد در معتادان به شیشه را نشان دادند.

  دکتر علیرضا شاه بابایی، محقق مرکز تحقیقات گروه آنالیز تصاویر مغزی بیمارستان امام خمینی(ره) تاکید کرد: هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تحریک مستقیم الکتریکی از روی جمجمه بر شبکه های مقیاس بزرگ مغز بوده است که منجر به کاهش ولع مصرف مواد در مصرف کنندگان شیشه می‌شود.

  وی با بیان اینکه تحریک مغزی روشی است که منجر به تحریک نواحی خاصی از مغز که با ولع مصرف مواد مخدر در ارتباط است، می شود، گفت: در این پژوهش انجام شده با استفاده از تصویربرداری عملکردی از مغز، تاثیرات تحریکات مغزی را در شبکه های مغز انسان مصرف کننده مواد مورد بررسی قرار گرفت.

  عضو مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، تصریح کرد: هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تحریک مستقیم الکتریکی از روی جمجمه بر شبکه های مقیاس بزرگ مغز بوده است که منجر به کاهش ولع مصرف مواد در مصرف کنندگان شیشه می شود.

  وی اضافه کرد: این پژوهش در طی یک سال و بر روی 30 نفر از مصرف کنندگان شیشه در گروه آنالیز تصاویر مغزی بیمارستان امام خمینی تهران و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی شد.

  این دکترای تخصصی علوم شناختی خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روش تحریک مغزی می تواند سازمان دهی شبکه های مغزی را تغییر دهد و به سازمان دهی مغزی جدید تبدیل کند که این سازماندهی مجدد، منجر به کاهش ولع نسبت به مواد مخدر در مصرف کنندگان می‌شود.

  شاه بابایی خاطرنشان کرد: این پژوهش موفق به کسب رتبه یک در دوره چهارم جایزه طب اعتیاد ایزما در نهمین کنگره سالیانه دانش اعتیاد در شهریور ماه سال جاری شده است.

  ایسنا