قمارباز

زندگی با قمارباز ، قمار است

پریشانی عاطفی، مشکلات مالی و از بین رفتن اعتماد

  افرادی که با فرد قمارباز یا دارای اعتیاد به قمار زندگی، دوستی و معاشرات میکنند، خواه ناخواه درگیر معضلاتی میشوند.

  تحقیقات فراوانی در راستای اعتیاد به قمار و به اصطلاح قماربازی صورت گرفته است؛ یکی از جدیدترین تحقیقات توسط دانشگاه ملی استرالیا در راستای تاثیر کامل و مستقیم قمار بر افراد نزدیک زندگی قماربازان منتشر شده است که در آن نظرسنجیای در سال 2019 صورت گرفت.

  طی نظرسنجی ذکر شده ۱۷ هزار بزرگسال یا تقریبا ۵ درصد از جمعیت بالغ تحت تاثیرات منفی قماربازی یک فرد نزدیک در زندگی خود قرار گرفتهاند؛ بدین گونه زندگی با فرد قمارباز، خود نوعی قمار است.

  بهای سنگین زندگی با قماربازها

  دکتر پترسون میگوید: آسیبهای مربوط به قمار صرفا محدود به فرد قمارباز نیست، بلکه تاثیرات متعدد عمیقتر و گستردهتری متوجه افراد نزدیک به قمارباز از جمله خانواده، دوستان و همکاران میشود.

  تاثیرات منفی ذکر شده شامل خسارات مالی، درگیری در رابطه، مشکلات و ضربههای عاطفی، روحی و جسمی میباشد. همچنین کاهش راندمان در کار و درس زندگی افراد نزدیک به قمارباز و خود فرد قمارباز، مشهود و متداول است.

  زندگی با قمارباز، قمار است

  تحقیق ذکر شده نشاندهندهی آن است که زنان متاثر از زندگی با فرد معتاد به قمار، کمتر به دنبال کمک جدی برای خود میروند.

  دکتر ویتی خاطر نشان شدند: ” بانوانی که طعم تلخ قماربازی اعضای خانواده یا شریک عشقی خود را چشیدهاند، تاثیرات منفی عمیقتری را نسبت به سایرین تجربه میکنند.

  اعتیاد به قمار
  به گفته‌ی دکتر ویتی: آنچه ما از این پژوهش بدست آوردیم، مواردی مانند پریشانی عاطفی، مشکلات مالی و از بین رفتن اعتماد به علت آسیب‌های مربوط به قمار است

  در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید

  از اعتیاد به قمار و درمانش چه می‌دانی؟

  تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا درباره اعتیاد به قمار

  در واقع آنها اکثرا شرم و ترس زیادی را در وجود خود احساس میکنند و مشاوران بدین نتیجه رسیدهاند که شریکان و نزدیکان زندگی فرد قمارباز، خود را مقصر قمار فرد میدانند یا در اشتباه فرد، خود را به نوعی شریک میدانند.”

  به دلیل موارد مذکور، این بانوان برای لب به سخن گشودن و طلب کمک کردن دچار موانع و محدودیتهای درونی هستند؛ از این رو برای ریشهیابی عدم تمایل این گروه برای سخن گفتن، واجب است نگاه دقیقتری به مواردی که از صحبت کردن منعشان میکند، بیاندازیم و با پیدا کردن چرایی این معضل عظیم به دنبال راهحلی برای رفع این مشکل باشیم.

  وحشت افراد معتاد به قمار

  پژوهشگران با برخی از افراد که مشاوران قماربازها بودند و یا افرادی که صدمات ناشی از قماربازی را تجربه کردند، در نیو ساوت ولز و سایر مناطق استرالیا صحبت کردند.

  به گفتهی دکتر ویتی: ”آنچه ما از این مصاحبهها بدست آوردیم، مواردی مانند پریشانی عاطفی، مشکلات مالی و از بین رفتن اعتماد به علت آسیبهای مربوط به قمار است.”

  یکی از افراد شرکتکننده در مصاحبه میگوید: “ قمار به جرات یکی از سختترین شرایط زندگی را، از لحاظ مالی و روحی برای من رقم زد.”

  دیگری میگوید: “ بسیار نگران کننده بود و احساس میکردید انگار یک هیولا در گنجه اطاق شماست و هر لحظه ممکن است به سراغ شما بیاید. ”

  کمک به خانوادهی قماربازان

  دکتر پترسون اعتقاد دارد که با تصحیح و تقویت سیستم موجود میتوان شرایط بهبودی را برای افراد نزدیک به قماربازان مخصوصا بانوان بهتر کرد؛ وی همچنین تاکید دارد کهبسیار مهم است که مردان و زنانی که تحت تاثیر قمار فرد نزدیک و عزیز خود هستند، بدانند که آنها تنها نیستند و برایشان شرایط کمک فراهم است.”

  Partners pay a high toll when it comes to gambling

  ترجمه: یاسمن امامیفر / ویراستار: مهسا رزاق‌زاده

  برچسب‌ها