اعتیاد پرخوری

وقتی رفتار پرخوری به صورت بی‌اختیار در می‌اید و خارج از کنترل فرد می‌شود غالبا اعتیاد به غدا نامیده می‌شود. غذاخوردن می‌تواند مثل مصرف سیگار، الکل یا مواد مخدر اعتیادآور باشد، از روز اضطرار و خارج از کنترل و اراده. و در تمام این موارد، اضطرار میتواند تبدیل به اعتیاد تمام‌عیار شود، چرا که تکرار مصرف مرکز لذت را در مغز به بازی می‌گیرد و در نتیجه به وجود آمدن یک چرخه چهار مرجله‌ای است: «عطش، رهایی، مصرف و پشیمانی» و تکرار دوباره همین چرخه در روزهای آتی! دانشمندان معتقدند اعتیاد به غذا نقش مهمی در چاقی بازی می‌کند و از جمله فاکتوهار اصلی است.

جدیدترین مطالب اعتیاد پرخوری