• ترامادول
    اعتیاد مواد مخدر ترامادول

    ترامادول

    ترامادول از داروهایی است که در ایران مورد سوء‌مصرف قرار میگیرد و در موارد بسیاری باعث ایجاد اعتیاد می‌شود.مصرف بیش از حد آن می‌تواند خطر مرگ داشته باشد.