آخرین مطالب

1502
مجله خبری

پذیرش زندگی عادی

ما بهبود پیدا می‌کنیم. همینطور که بهبود پیدا می‌کنیم چشم انداز جدیدی از پاکی بدست میآوریم .من بعد از ترک مواد هر چیزی را که واقعا می‌خواستم به‌دست آورده‌ام...
مطالعه بیشتر
214
مجله خبری

تنها فرزند بیمار خانواده

 مدت ده ســال با پنــاه بردن به روانپزشــک‌ها و آرام‌بخش‌ها، زندگی را تحمل می‌کردم. همسرم آن موقع تازه از مشــروب خواری بــه مصرف مواد مخدر رو آورده بــود...
مطالعه بیشتر