آخرین مقالات علمی و روانشناسی

638
روانشناسی اعتیاد

چگونه بر هم‌وابستگی غلبه کنیم

 هم‌وابستگی زیر پا گذاشتن مرزها و تمرکز شدید بر خشنود کردن دیگری به بهای انکار کردن نیازها و خواسته‌های خود است. فرد هم‌وابسته نيازهای خود را ناديده می‌گیرد....
مطالعه بیشتر